Trang chủ Tư vấn doanh nghiệp Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên

Biên bản họp Hội đồng thành viên là văn bản ghi lại nội dung các cuộc họp. Theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì biên bản cuộc họp bao gồm những nội dung gì? Trong bài viết này, Luật HT sẽ giúp bạn giải đáp những vướng mắc trên.

Biên bản họp hội đồng thành viên là gì?

Biên bản họp hội đồng thành viên là văn bản ghi nhận nội dung, ý kiến, phiếu biểu quyết tại cuộc họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh, và sẽ ghi nhận toàn bộ thông tin của người tham gia, diễn biến cuộc họp, kết quả bỏ phiếu biểu quyết và kết quả cuối cùng của cuộc họp.

Theo Điều 60 của Luật doanh nghiệp 2020 quy định về biên bản họp hội đồng thành viên:

  • Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi nhận bằng biên bản hoặc có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác.
  • Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  • Thời gian và địa điểm họp; mục đích, chương trình họp;
  • Họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền dự họp; họ, tên, tỷ lệ phần vốn góp, số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên không dự họp;
  • Vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên về từng vấn đề thảo luận;
  • Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;
  • Các quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng;
  • Họ, tên, chữ ký và nội dung ý kiến của người dự họp không đồng ý thông qua biên bản họp (nếu có);
  • Họ, tên, chữ ký của người ghi biên bản và chủ tọa cuộc họp.
  • Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại của Luật doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng thành viên.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về biên bản họp Hội đồng thành viên. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898