Trang chủ Tư vấn doanh nghiệp Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Người nắm giữ cổ phần được gọi là cổ đông. Cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần. Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Vậy có bao nhiêu loại cổ phần trong công ty cổ phần? Sau đây, trong bài viết này Luật HT sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin về các loại cổ phần trong công ty Cổ phần.

Cơ sở pháp lý

Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn

Cổ phần trong công ty cổ phần là gì ?

Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty thành các phần bằng nhau. Cổ phần là căn cứ pháp lý chứng minh tư cách là cổ đông của công ty cổ phần. Cổ phần thuộc mỗi loại tạo cho người sở hữu các quyền và nghĩa vụ pháp lý.

Các loại cổ phần trong công ty cổ phần

Công ty cổ phần có cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi, trong đó cổ phần phổ thông là loại cổ phần bắt buộc phải có.

Cổ phần ưu đãi có các loại sau đây:

 • Cổ phần ưu đãi biểu quyết
 • Cổ phần ưu đãi cổ tức
 • Cổ phần ưu đãi hoàn lại
 • Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định

Cổ phần phổ thông 

Cổ phần phổ thông là cổ phần phổ biến nhất phải có trong công ty cổ phần. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Người sở hữu:

 • Cá nhân hoặc tổ chức nắm giữ cổ phần phổ thông;
 • Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán khi đăng ký mở doanh nghiệp.

Tính chuyển đổi: Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

Chuyển nhượng: Cổ đông phổ thông tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ một số trường hợp luật định.

Quyền của cổ đông phổ thông:

 • Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 • Nhận cổ tức với mức giá theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 • Ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty
 • Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người  khác

Cổ phần ưu đãi biểu quyết 

Là loại cổ phần có phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông khác. Số phiếu biểu quyết của một cổ phần ưu đãi biểu quyết do điều lệ công ty quy định;

Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập có thời hạn 3 năm, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

Người sở hữu: Cổ đông sáng lập hoặc tổ chức được Chính phủ ủy quyền.

Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng: Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác, trừ trường hợp chuyển nhượng theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật hoặc thừa kế.

Cổ phần ưu đãi cổ tức

Là loại cổ phần được trả cổ tức có mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm

Người sở hữu: Do đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc điều lệ công ty quy định.

Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng: Có quyền chuyển nhượng cổ phần nhưng người mua do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền sau đây:

 • Nhận cổ tức theo quy định
 • Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty
 • Các quyền khác

Cổ phần ưu đãi hoàn lại

Là loại cổ phần được công ty hoàn lại vốn góp theo những điều kiện có ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại/điều lệ công ty hoặc theo yêu cầu của người sở hữu.

Người sở hữu: Do đại hội đồng cổ đông quyết định hoặc điều lệ công ty quy định

Tính chuyển đổi: Có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Chuyển nhượng: Có quyền chuyển nhượng cổ phần nhưng người mua do điều lệ công ty quy định hoặc do đại hội đồng cổ đông quyết định.

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền sau đây:

 • Các quyền khác tương tự cổ đông phổ thông, trừ trường hợp theo luật định;
 • Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại không có quyền biểu quyết, dự họp đại hội đồng cổ đông hoặc đề cử người vào hội đồng quản trị và ban kiểm soát, trừ trường hợp theo luật định.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về các loại cổ phần trong công ty. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898