Trang chủ Tư vấn doanh nghiệp Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 để định hướng và phát triển doanh nghiệp thì cơ cấu tổ chức về bộ máy của doanh nghiệp rất quan trọng, đối với công ty TNHH thì Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất. Các quyết định quan trọng của công ty đều do Hội đồng thành viên biểu quyết đưa ra quyết định. Vậy điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên là gì? Sau đây Luật HT sẽ cung cấp cho Quý khách hàng những thông tin về “Điều kiện và thể thức tiến hành họp hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn”

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Hội đồng thành viên là gì?

Căn cứ khoản 1 Điều 55 Luật doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

“Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.”

Họp hội đồng thành viên: được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 49 của Luật doanh nghiệp 2020.

Điều kiện và thể thức để tiến hành họp Hội đồng thành viên

Sau khi triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên theo đúng quy định của pháp luật thì cuộc họp Hội đồng thành viên phải đáp ứng các điều kiện và tuân theo thể thức để tiến hành họp, triển khai các vấn đề cần trao đổi.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được quy định cụ thể tại Điều 58 Luật doanh nghiệp 2020 như sau:

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 65% vốn điều lệ trở lên; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

2. Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này và Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc triệu tập họp Hội đồng thành viên được thực hiện như sau:

a) Thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu từ 50% vốn điều lệ trở lên;

b) Trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm a khoản này, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Hội đồng thành viên lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

3. Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên, hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định.

4. Trường hợp cuộc họp đủ điều kiện quy định tại Điều này không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.”

Như vậy ta nhận thấy, theo quy định pháp luật thì:

Điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên

– Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ và tỷ lệ cụ thể sẽ do Điều lệ công ty quy định.

– Trong trường hợp Điều lệ công ty không quy định hoặc không có quy định khác, triệu tập họp Hội đồng thành viên trong trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên thì được thực hiện cụ thể như sau:

+ Triệu tập họp lần thứ hai kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất sẽ phải được thực hiện trong thời hạn 15 ngày. Cuộc họp Hội đồng thành viên triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 50% vốn điều lệ theo đúng quy định.

+ Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai cũng không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp cuộc họp lần thứ hai cũng không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật, cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành không phụ thuộc số thành viên dự họp và số vốn điều lệ được đại diện bởi số thành viên dự họp.

Thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên

Các chủ thể là thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên phải tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên. Thể thức tiến hành cuộc họp và hình thức biểu quyết do Điều lệ công ty quy định cụ thể và sẽ được các thành viên tuân theo.

Ngoài ra, tại Khoản 4 Điều 59 Luật doanh nghiệp năm 2020 cũng quy định đối với các trường hợp cuộc họp Hội đồng thành viên đủ điều kiện quy định tại Điều 58 Luật doanh nghiệp 2020 không hoàn thành chương trình họp trong thời hạn dự kiến thì có thể kéo dài phiên họp Hội đồng thành viên. Tuy nhiên, pháp luật cũng quy định thời hạn kéo dài không được quá 30 ngày, kể từ ngày khai mạc cuộc họp đó.

Như vậy, những điều kiện và thể thức tiến hành cuộc họp Hội đồng thành viên đã được pháp luật hiện hành quy định cụ thể. Khi tiến hành cuộc họp này thì các chủ thể cần đáp ứng các điều kiện và thể thức này để đảm bảo quyền và lợi ích của các thành viên trong doanh nghiệp cũng như tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động này.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về triệu tập họp hội đồng thành viên công ty TNHH.

Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898