Trang chủ Thành lập công ty Những giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Những giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận. Hội đồng thành viên là cơ quan quyết định cao nhất của công ty TNHH hai thành viên trở lên, bao gồm tất cả thành viên công ty là cá nhân và người đại diện theo ủy quyền của thành viên công ty là tổ chức. Xuất phát từ nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thành viên, pháp luật doanh nghiệp quy định các hợp đồng, giao dịch bắt buộc phải được Hội đồng thành viên chấp thuận, yếu tố này góp phần cho doanh nghiệp hoạt động duy trì được hiệu quả.

Các giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận

Căn cứ tại Điều 67 Luật Doanh nghiệp năm 2020, các hợp đồng, giao dịch phải được Hội đồng thành viên chấp thuận với các đối tượng sau :

  • Thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Người có liên quan với thành viên, người đại diện theo ủy quyền của thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty.
  • Người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
  • Người có liên quan của người quản lý công ty mẹ, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

Pháp luật liệt kê hợp đồng giao dịch giữa công ty với các đối tượng trên phải được Hội đồng thành viên chấp thuận, vì đa phần các đối tượng trên nắm giữ vị trí khá cao của công ty, để hạn chế sự lạm dụng của những người này trong các giao dịch bất lợi đối với công ty nên phải có cơ quan quyết định cao nhất là Hội đồng thành viên chấp thuận các giao dịch đó, khi đó, các hợp đồng giao dịch trên mới đảm bảo được tính khách quan, minh bạch.

Thủ tục chấp thuận giao dịch của Hội đồng thành viên

Trường hợp người nhân danh công ty

Ký kết hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho các thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan và lợi ích có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch dự định tiến hành.

Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác

Hội đồng thành viên phải quyết định chấp thuận hoặc không chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo và thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 59 của Luật Doanh Nghiệp năm 2020. Thành viên Hội đồng thành viên có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Luật doanh năm 2020 đã quy định rõ ràng về thủ tục chấp thuận hợp đồng, giao dịch; quy định về thời gian cụ thể Hội đồng thành viên phải đưa ra quyết định, điều này góp phần nâng cao trách nhiệm của Hội đồng thành viên, đồng thời cũng đảm bảo tính khách quan đối với các thành viên khác qua quy định : Thành viên Hội đồng thành viên có liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không được tính vào việc biểu quyết.

Hậu quả pháp lý những giao dịch, hợp đồng khi ký kết không được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên

Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 67 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Người ký kết hợp đồng, giao dịch, thành viên có liên quan và người có liên quan của thành viên đó tham gia hợp đồng, giao dịch phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Như vậy, khi thực hiện các giao dịch với công ty, các chủ thể cần phải tìm hiểu giao dịch của mình có cần ý kiến của Hội đồng thành viên chấp thuận hay không, vì hợp đồng, giao dịch ký kết yêu cầu phải được sự chấp thuận của Hội đồng thành viên nhưng lại không thực hiện việc chấp thuận và không tuân theo thủ tục mà pháp luật quy định, các chủ thể liên quan sẽ phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định.

Mọi vấn đề vướng mắc về hợp đồng, giao dịch trong công ty TNHH hai thành viên trở lên, Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật HT để được tư vấn và hỗ trợ sớm nhất.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898