Trang chủ Thành lập công ty Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty

Quyền và nghĩa vụ của Giám đốc Công ty

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc là vấn đề được những người đại diện theo pháp luật của công ty hết sức quan tâm. Do đây là một vị trí hết sức quan trọng trong sự phát triển và thực hiện chiến lược của doanh nghiệp. Sau đây, Luật HT xin cung cấp cho quý vị một số quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc như sau:

Quyền và nghĩa vụ của giám đốc theo Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau

 • Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;
 • Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
 • Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
 • Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;
 • Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Chủ tịch công ty, Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Tuyển dụng lao động;
 • Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty, hợp đồng lao động mà Người đại diện theo pháp luật ký với Chủ tịch công ty, ký với công ty theo nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị.

Giám đốc cũng có thể là chức danh kiêm nhiệm

Tùy thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp sẽ có cơ cấu tổ chức khác nhau mà Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị sẽ kiêm nhiệm làm Giám đốc (Tổng giám đốc). Đối với các chức danh kiêm nhiệm như vậy ngoài quyền và nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng giám đốc), họ còn quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch công ty, Chủ tịch hội đồng thành viên, Chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị bầu ra, như sau:

 • Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Thay mặt Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị ký các nghị quyết của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;
 • Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty.

Trên đây là những quy định của Luật doanh nghiệp 2020 về quyền và nghĩa vụ của Giám đốc (Tổng Giám đốc) của công ty. Nếu bạn còn bất cứ vướng mắc nào về vấn đề này hoặc bạn cần tư vấn về thủ tục thành lập doanh nghiệp, thành lập công ty vui lòng liên hệ chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898