Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp [Tư vấn] thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

[Tư vấn] thủ tục thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị có ý nghĩa rất quan trọng đối với cơ cấu, tổ chức quản lý của công ty Cổ phần. Vì đây là vị trí do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị, một trong những vị trí quản lý và điều hành của công ty Cổ phần, để thay đổi chức danh này công ty cần phải thực hiện như sau:

Các trường hợp phải thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

 • Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt mà không có người được ủy quyền;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;
 • Miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Hết nhiệm kỳ giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thẩm quyền thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định, các thành viên trong Hội đồng quản trị sẽ có quyền bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

Trình tự tổ chức cuộc họp thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị, trong trường hợp

 • Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 • Có đề nghị của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 • Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 • Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

 • Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 • Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
 • Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 • Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;
 • Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác cao hơn, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Hồ sơ, thủ tục thực hiện thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không đồng thời là người đại diện theo pháp luật, không được ghi tên trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này chỉ tiến hành trong nội bộ công ty, không phải thực hiện việc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh, hồ sơ thay đổi gồm có:

 • Biên bản họp Hội đồng quản trị;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là người đại diện theo pháp luật kiêm làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, được ghi tên trên Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp. Thủ tục này phải thực hiện việc thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định thay đổi, hồ sơ thay đổi gồm có:

 • Biên bản họp Hội đồng quản trị;
 • Quyết định của Hội đồng quản trị;
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi ĐKDN.

Nộp hồ sơ và công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp

 • Hồ sơ thay đổi Chủ tịch Hội đồng quản trị và lệ phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được nộp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, bằng hình thức nộp qua mạng điện tử.
 • Thời gian thực hiện:03 ngày làm việc

Dịch vụ tư vấn thay đổi chủ tịch hội đồng quản trị của Luật HT

 • Tư vấn quy trình họp và thay đổi Chủ tịch HĐQT theo đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ thay đổi Chủ tịch HĐQT;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục thay đổi Chủ tịch HĐQT;
 • Theo dõi hồ sơ thay đổi Chủ tịch HĐQT báo cáo lại Quý khách hàng;
 • Nhận kết quả hồ sơ thay đổi và bàn giao lại cho Quý khách hàng.
 • Thông tin liên hệ:
  • Hotline: 0977659898
  • Email: info.htlaw@gmail. com
  • Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898