Trang chủ Tạm ngừng hoạt động Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế được nhiều doanh nghiệp lựa chọn thực hiện. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, không phải lúc nào công ty kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi, có những thời điểm gặp khó khăn. Các công ty sẽ lựa chọn phương án tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, để tìm kiếm thị trường cũng như thiết lập lại phương án kinh doanh để trở lại kinh doanh có hiệu quả hơn. Vậy thủ tục tạm ngừng với cơ quan thuế được thực hiện như thế nào ? Quý khách hàng vui lòng tham khảo bài viết sau đây của Luật HT.

Thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Cách thức nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh

 • Hiện nay, việc nộp hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế được nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính; bằng hình thức qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Căn cứ Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính ban hành: Các thông tin giữa Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống thông tin thuế được trao đổi qua mạng.
 • Do đó, việc doanh nghiệp nộp hồ sơ tạm ngừng tại Phòng đăng ký kinh doanh sẽ được cập nhật sang Hệ thống thông tin của cơ quan thuế quản lý.

Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Hồ sơ tạm ngừng gồm có các giấy tờ sau:

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh);
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty cổ phần);
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc tạm ngừng kinh doanh (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Thời gian xử lý hồ sơ tạm ngừng hoạt động kinh doanh

 • Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế và cập nhật trạng thái “Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động có thời hạn” trên hệ thống đăng ký thuế, đồng thời gửi thông báo Tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho doanh nghiệp.

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế

Lưu ý về phạm vi tạm ngừng kinh doanh

 • Doanh nghiệp có thể tạm ngừng toàn bộ hoạt động kinh doanh của toàn bộ doanh nghiệp bao gồm cả chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc chỉ tạm ngừng hoạt động của một số đơn vị phụ thuộc là chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

Lưu ý về thời gian nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ thông báo tạm ngừng kinh doanh chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày tạm ngừng kinh doanh.

Lưu ý về thời gian tạm ngừng kinh doanh

 • Thời gian tạm ngừng hoạt động kịnh doanh của doanh nghiệp trong mỗi lần thông báo không được quá một năm. Vì vậy, nếu hết thời hạn một năm doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh thì sẽ phải nộp hồ sơ gia hạn. Luật Doanh nghiệp không hạn chế thời hạn tạm ngừng hoạt động kinh doanh liên tiếp của doanh nghiệp.

Lưu ý về nghĩa vụ thuế khi thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh

Căn cứ vào khoản 2 điều 4, Nghị định 126/2020/NĐ-CP quy định như sau:

“Người nộp thuế không phải nộp hồ sơ khai thuế, trừ trường hợp người nộp thuế tạm ngừng hoạt động, kinh doanh không trọn tháng, quý, năm dương lịch hoặc năm tài chính thì vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế tháng, quý; hồ sơ quyết toán năm.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán tạm ngừng hoạt động, kinh doanh được cơ quan thuế xác định lại nghĩa vụ thuế khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Người nộp thuế không được sử dụng hóa đơn và không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp người nộp thuế được cơ quan thuế chấp thuận sử dụng hoá đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn thì phải nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn theo quy định.

Người nộp thuế phải chấp hành các quyết định, thông báo của cơ quan quản lý thuế về đôn đốc thu nợ, cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế và xử lý hành vi vi phạm hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Người nộp thuế tiếp tục hoạt động, kinh doanh trở lại đúng thời hạn đã đăng ký thì không phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh theo quy định.

Trường hợp người nộp thuế hoạt động, kinh doanh trở lại trước thời hạn thì phải thông báo với cơ quan nơi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh và phải thực hiện đầy đủ các quy định về thuế, nộp hồ sơ khai thuế, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định.”

Như vậy, đối với những công ty thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế, có thời gian tạm ngừng trọn năm tài chính (từ 1/1 đến 31/12 của một năm) sẽ không phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế môn bài, kê khai, báo cáo các loại thuế.

Đối với các công ty tạm ngừng hoạt động kinh doanh không trọn năm tài chính thì vẫn phải báo cáo thuế tháng, quý đến thời điểm tạm ngừng hoạt động, hồ sơ quyết toán năm.

Lưu ý khi hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh:

 • Hết thời hạn tạm ngừng kinh doanh, công ty sẽ mặc nhiên hoạt động trở lại, trường hợp doanh nghiệp muốn tiếp tục tạm ngừng sẽ phải nộp hồ sơ gia hạn tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế.

Doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh nhưng đang trong thời hạn tạm ngừng thì phải làm thế nào ?

Đối với trường hợp này, công ty phải thực hiện thủ tục nộp thông báo tiếp tục hoạt động kinh doanh trước thời hạn với Phòng đăng ký kinh doanh để được hoạt động kinh doanh trở lại bình thường.

Hồ sơ thông báo hoạt động trở lại gồm có:

Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn

Thông báo kinh doanh trở lại, bao gồm các nội dung sau:

1. Đối với doanh nghiệp:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm……

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”:

Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp.

Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

– Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: .

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp: ……………………. /…… /…… Nơi cấp: ………………….

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh)…… Ngày cấp: ……………………… /…. /…. Nơi cấp: …………..

Lý do tiếp tục kinh doanh: …………………………………………………………….

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của doanh nghiệp, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông tin sang cơ quan thuế và cập nhật trạng thái “Doanh nghiệp đang hoạt động” trên hệ thống đăng ký thuế, đồng thời gửi thông báo Hoạt động kinh doanh trước thời hạn cho doanh nghiệp.

Dịch vụ thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế của Luật HT

 • Tư vấn điều kiện thực hiện thủ tục thông tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế;
 • Tư vấn hồ sơ cần có để thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh;
 • Soạn thảo hồ sơ tạm ngừng kinh doanh;
 • Tư vấn các nội dung cần thực hiện sau khi tạm ngừng hoạt động kinh doanh;
 • Tư vấn hồ sơ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo;
 • Soạn thảo hồ sơ thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn;
 • Nộp và theo dõi hồ sơ, thủ tục tạm ngừng kinh doanh với cơ quan thuế cho Khách hàng;
 • Nhận và bàn giao lại kết quả;

Mọi vấn đề khó khăn, vướng mắc nào liên quan đến thủ tục chuyển đổi từ công ty cổ phần sang TNHH, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Email: info.htlaw@gmail.com
 • Hotline: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898