Trang chủ Thành lập công ty Thủ tục thành lập công ty kiểm toán độc lập

Thủ tục thành lập công ty kiểm toán độc lập

Thành lập công ty kiểm toán để thực hiện hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm toán hiện nay ngày càng phát triển. Với mục đích đảm bảo tính công bằng và minh bạch đối với các báo cáo tài chính, đảm bảo cho cổ đông và thành viên của doanh nghiệp có quyền được biết sự thật về tình hình kinh doanh, đồng thời tạo tính khách quan với các cơ quan quản lý nhà nước. Chính vì vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ kiểm toán cần phải nắm rõ được điều kiện, thủ tục thành lập công ty kiểm toán để phát triển loại hình dịch vụ này.

Mục lục

Cơ sở pháp lý

 • Luật Kiểm toán độc lập 2011;
 • Luật Đầu tư 2020;
 • Luật Doanh nghiệp 2020;
 • Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
 • Nghị định 17/2012/NĐ-CP hướng dẫn Luật kiểm toán độc lập;
 • Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành.

thanh lap cong ty kiem toan

Hoạt động kiểm toán độc lập, doanh nghiệp kiểm toán là gì ? 

 • Kiểm toán độc lập là việc kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm tra, đưa ra ý kiến độc lập của mình về báo cáo tài chính và công việc kiểm toán khác theo hợp đồng kiểm toán.
 • Kiểm toán viên là người được cấp chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của pháp luật hoặc người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận và đạt kỳ thi sát hạch về pháp luật Việt Nam.
 • Kiểm toán viên hành nghề là kiểm toán viên đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán.
 • Doanh nghiệp kiểm toán là doanh nghiệp có đủ điều kiện để kinh doanh dịch vụ kiểm toán theo quy định của Luật Kiểm toán độc lập và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Điều kiện thành lập công ty kiểm toán

Để thành lập công ty kiểm toán thành viên công ty cần phải xin cấp phép các loại giấy sau:

 • Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với công ty kiểm toán có vốn nước ngoài.
 • Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Điều kiện chung của các công ty kiểm toán cần phải đáp ứng đó là:

 • Người đại diện theo pháp luật, Giám đốc, Tổng giám đốc của công ty kiểm toán phải là kiểm toán viên hành nghề.
 • Có ít nhất 5 kiểm toán viên hành nghề, tỉ lệ góp vốn trong công ty của các kiểm toán viên tùy thuộc vào từng loại hình công ty sẽ có quy định khác nhau.

Để trở thành kiểm toán viên hành nghề cá nhân phải thực hiện như sau:

Đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm toán viên

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, khách quan;
 • Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán hoặc chuyên ngành khác theo quy định của Bộ Tài chính;
 • Có Chứng chỉ kiểm toán viên theo quy định của Bộ Tài chính.

Trường hợp người có chứng chỉ của nước ngoài được Bộ Tài chính công nhận, đạt kỳ thi sát hạch bằng tiếng Việt về pháp luật Việt Nam và có đủ các tiêu chuẩn quy định nêu trên thì được công nhận là kiểm toán viên.

Đăng ký hành nghề kiểm toán viên

Thứ nhất, đáp ứng các điều kiện đăng ký hành nghề kiểm toán:

 • Là kiểm toán viên;
 • Có thời gian thực tế làm kiểm toán từ đủ ba mươi sáu (36) tháng trở lên, cách xác định thời gian thực tế làm kiểm toán:

Thời gian thực tế làm kiểm toán được tính là thời gian đã làm kiểm toán tại doanh nghiệp kiểm toán theo hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian;

Thời gian thực tế làm kiểm toán được tính cộng dồn trong khoảng thời gian kể từ khi được cấp bằng tốt nghiệp đại học đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán theo nguyên tắc tròn tháng;

Thời gian thực tế làm kiểm toán phải có xác nhận của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đã thực tế làm việc. Trường hợp doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên làm việc đã giải thể, phá sản, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi hình thức sở hữu thì phải có xác nhận của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán phù hợp với thời gian mà kiểm toán viên đã làm việc tại doanh nghiệp kiểm toán đó. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp kiểm toán thời điểm đó đã không còn hoạt động trong lĩnh vực kiểm toán độc lập thì phải có Bản giải trình kèm theo các tài liệu chứng minh về thời gian thực tế làm kiểm toán như bản sao sổ bảo hiểm xã hội, bản sao hợp đồng lao động.

 • Đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định của Bộ Tài chính.

Thứ hai, kiểm toán viên phải có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán

Kiểm toán viên được coi là có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp kiểm toán khi:

 • Hợp đồng lao động ký kết giữa kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán phải bảo đảm các yếu tố theo quy định của Bộ Luật lao động;
 • Thời gian làm việc quy định trong hợp đồng và thời gian thực tế làm việc hàng ngày, hàng tuần của kiểm toán viên bảo đảm đúng và phù hợp với thời gian làm việc hàng ngày, hàng tuần của doanh nghiệp kiểm toán nơi kiểm toán viên đăng ký hành nghề;

Ví dụ: thời gian làm việc của doanh nghiệp kiểm toán từ 08h00 – 17h00 và 06 ngày/tuần thì kiểm toán viên phải làm việc đầy đủ thời gian từ 08h00 – 17h00 hàng ngày và 06 ngày/tuần không bao gồm thời gian làm thêm, ngày nghỉ, ngày lễ.

 • Không đồng thời làm đại diện theo pháp luật, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng thành viên, kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán), nhân viên kế toán, kiểm toán nội bộ hoặc các chức danh khác tại đơn vị, tổ chức khác trong thời gian thực tế làm việc hàng ngày, hàng tuần tại doanh nghiệp kiểm toán.

Trình tự thủ tục thành lập công ty kiểm toán

Bước 1: Xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thành viên, chủ sở hữu công ty phải chuẩn bị các thông tin sau:

Lựa chọn loại hình công ty kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Các loại hình công ty sau đây được kinh doanh dịch vụ kiểm toán:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Công ty hợp danh;
 • Doanh nghiệp tư nhân.

Đặt tên công ty kiểm toán

Tên công ty kiểm toán được đặt theo cách thức sau: Tên loại hình công ty + cụm từ “Kiểm toán” + Tên riêng

Ví dụ: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TOÀN CẦU

           CÔNG TY HỢP DANH KIỂM TOÁN ATOZ

           DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỂM TOÁN NGỌC LINH

Lưu ý về việc đặt tên công ty:

 • Doanh nghiệp, chi nhánh doanh nghiệp không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán thì không được sử dụng cụm từ “kiểm toán” trong tên gọi;
 • Tên công ty còn được dịch ra tên nước ngoài và được viết tắt tương ứng theo tên nước ngoài hoặc tên tiếng việt của công ty;
 • Không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký; Không được sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị xã hội-nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó; Tên doanh nghiệp không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

Vốn điều lệ của công ty kiểm toán

 • Công ty kiểm toán thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên phải đăng ký mức vốn pháp định là 5 (năm) tỷ đồng Việt Nam;
 • Trong quá trình hoạt động, công ty trách nhiệm hữu hạn phải luôn duy trì vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán không thấp hơn mức vốn pháp định. Doanh nghiệp kiểm toán phải bổ sung vốn nếu vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán thấp hơn mức vốn pháp định trong thời gian 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
 • Đối với loại hình công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân không quy định mức vốn pháp định.

Tỷ lệ góp vốn thành lập công ty kiểm toán của thành viên

Đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên:

 • Công ty phải có ít nhất 02 (hai) thành viên góp vốn là kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại công ty. Vốn góp của các kiểm toán viên hành nghề phải chiếm trên 50% vốn điều lệ của công ty;
 • Kiểm toán viên hành nghề không được đồng thời là thành viên góp vốn của hai doanh nghiệp kiểm toán trở lên;
 • Trường hợp thành viên là tổ chức được góp tối đa 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên. Trường hợp có nhiều tổ chức góp vốn thì tổng số vốn góp của các tổ chức tối đa bằng 35% vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán hai thành viên trở lên;
 • Thành viên là tổ chức phải cử một người làm đại diện cho tổ chức vào Hội đồng thành viên. Người đại diện của thành viên là tổ chức phải là kiểm toán viên và phải đăng ký hành nghề tại doanh nghiệp kiểm toán mà tổ chức tham gia góp vốn;
 • Kiểm toán viên hành nghề là người đại diện của thành viên là tổ chức không được tham gia góp vốn vào doanh nghiệp kiểm toán đó với tư cách cá nhân.

Đối với loại hình công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân không quy định về tỷ lệ góp vốn.

Lựa chọn người đại diện theo pháp luật của công ty

Tiêu chuẩn điều kiện của Giám đốc, Tổng giám đốc công ty phải đáp ứng

Thứ nhất, người đại diện phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định;

Thứ hai, phải là kiểm toán viên hành nghề;

Thứ ba, không thuộc các trường hợp sau:

 • Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.
 • Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.
 • Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trừ trường hợp người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.
 • Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.
 • Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tam giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Mã ngành 6920: Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Chi tiết:

 • Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân;
 • Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;
 • Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;
 • Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp;
 • Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.

Địa chỉ đặt trụ sở công ty

 • Địa chỉ trụ sở của công ty được ghi chi tiết theo địa giới hành chính nhà nước và phải có số điện thoại liên lạc được; Email, fax, website (nếu có);
 • Không được đặt địa chỉ công ty tại tòa nhà chung cư có mục đích để ở hoặc nhà ở tập thể;
 • Không được sử dụng địa chỉ giả.

Hồ sơ thành lập công ty kiểm toán

Đối với công ty TNHH, hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền, trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp, trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ thành lập công ty;
 • Bản sao công chứng các giấy tờ sau:
 • Đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập của thành viên là tổ chức;
 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Chứng chỉ kiểm toán viên của ít nhất 2 (hai) kiểm toán viên hành nghề là thành viên góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với công ty hợp danh, hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Danh sách thành viên;
 • Danh sách đại diện theo ủy quyền, trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Quyết định góp vốn và văn bản ủy quyền quản lý phần vốn góp, trường hợp thành viên công ty là tổ chức;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ thành lập công ty;
 • Bản sao công chứng các giấy tờ sau:
 • Đăng ký kinh doanh, đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập của thành viên là tổ chức;
 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của thành viên là cá nhân, người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Chứng chỉ kiểm toán viên của ít nhất 2 (hai) kiểm toán viên hành nghề là thành viên hợp danh và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm có:

 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ thành lập công ty;
 • Bản sao công chứng các giấy tờ sau:
 • CCCD/CMND/Hộ chiếu của chủ doanh nghiệp tư nhân;
 • Chứng chỉ kiểm toán viên của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Nộp hồ sơ thành lập công ty kiểm toán

 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở;
 • Hình thức nộp: qua mạng điện tử;
 • Lệ phí công bố thông tin: 100.000 đồng (bắt buộc);
 • Thời gian xử lý: 03 ngày làm việc;
 • Kết quả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty kiểm toán.

Các thủ tục cần thực hiện sau khi thành lập công ty kiểm toán

 • Khắc dấu công ty, dấu chức danh;
 • Làm biển và treo biển tại trụ sở công ty;
 • Đăng ký mua chữ ký số để phục vụ cho hoạt động ký điện tử như: ký hóa đơn điện tử, ký tờ khai, báo cáo thuế điện tử;
 • Đăng ký phát hành hóa đơn điện tử với cơ quan thuế;
 • Mở tài khoản ngân hàng;
 • Nộp tờ khai thuế môn bài và nộp thuế môn bài; báo cáo thuế theo tháng, quý, năm;
 • Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Bước 2: Xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

Kiểm toán là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy sau khi thành lập công ty phải xin giấy phép kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư;
 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề có hợp đồng lao động làm toàn bộ thời gian tại doanh nghiệp;
 • Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán của các kiểm toán viên hành nghề.
 • Bản sao Quyết định của Hội đồng thành viên về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) đối với công ty TNHH, công ty hợp danh.
 • Bản sao Điều lệ công ty.
 • Danh sách các tổ chức, cá nhân góp vốn, danh sách thành viên hợp danh, trong đó phải thể hiện rõ các nội dung sau:Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch; Số và ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cá nhân; Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán (đối với các cá nhân là kiểm toán viên hành nghề).

  Tên, địa chỉ đặt trụ sở, số và ngày quyết định thành lập (hoặc đăng ký kinh doanh) đối với tổ chức; Họ và tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp giấy chứng minh nhân dân, hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán đối với cá nhân được cử là người đại diện phần vốn góp của tổ chức.

  Số vốn góp theo đăng ký, giá trị vốn đã thực góp, tỷ lệ sở hữu, thời hạn góp vốn.

 • Văn bản xác nhận về vốn đối với công ty TNHH, cụ thể như sau:
 • Đối với doanh nghiệp thành lập mới phải có:

Biên bản góp vốn của các thành viên sáng lập.

Trường hợp số vốn được góp bằng tiền thì phải có văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập. Số tiền ký quỹ tối thiểu phải bằng số vốn góp bằng tiền của các thành viên sáng lập và chỉ được giải ngân sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Trường hợp số vốn góp bằng tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả thẩm định giá tài sản được đưa vào góp vốn. Chứng thư phải còn hiệu lực tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

 • Đối với doanh nghiệp đang hoạt động phải có văn bản xác nhận của doanh nghiệp kiểm toán độc lập khác về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó được ghi trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm đăng ký hoặc năm trước liền kề năm đăng ký).
 • Giấy giới thiệu cho người nộp hồ sơ.

Nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán

 • Nơi nộp hồ sơ: Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán – Bộ tài chính;
 • Hình thức nộp: qua mạng điện tử hoặc nộp hồ sơ trực tiếp;
 • Lệ phí thẩm định hồ sơ: 4.000.000 đồng (bắt buộc);
 • Thời gian xử lý: 30 ngày làm việc;
 • Kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán.

Những thay đổi mà công ty kiểm toán phải thông báo cho Bộ Tài chính

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày có thay đổi về những nội dung sau đây, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Tài chính:

 • Danh sách kiểm toán viên hành nghề;
 • Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 21 và Điều 31 của Luật Kiểm toán độc lập;
 • Tên, địa điểm đặt trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật, tỷ lệ vốn góp của các thành viên;
 • Tạm ngừng kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Thành lập, chấm dứt hoạt động hoặc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chi nhánh kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Thực hiện việc chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, chuyển đổi, giải thể.

Dịch vụ thành lập công ty kiểm toán của Luật HT

 • Tư vấn nội dung cần chuẩn bị để thành lập công ty kiểm toán;
 • Tư vấn điều kiện để thực hiện thủ tục thành lập công ty kiểm toán;
 • Tư vấn cho khách hàng chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến thủ tục thành lập công ty kiểm toán;
 • Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty kiểm toán;
 • Tư vấn thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán;
 • Nộp hồ sơ, theo dõi và nhận kết quả bàn giao cho khách hàng;
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp, nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898