Trang chủ Thay đổi đăng ký doanh nghiệp Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty [Mới nhất]

Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty [Mới nhất]

Thay đổi vốn điều lệ là hoạt động tăng – giảm vốn, đây là một trong những nội dung quan trọng phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh. Thủ tục thay đổi vốn điều lệ được thực hiện trong thời hạn 10 ngày, sau khi doanh nghiệp đã hoàn tất việc tăng – giảm vốn trong công ty.

Các hình thức thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn, giảm vốn) của từng loại hình doanh nghiệp

Tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp mà chủ sở hữu doanh nghiệp lựa chọn một trong các hình thức tăng, giảm vốn như sau:

Công ty TNHH một thành viên

Hình thức tăng vốn

 • Công ty TNHH một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác.
 • Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác, công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần

Hình thức giảm vốn

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả phần vốn góp cho chủ sở hữu công ty;
 • Vốn điều lệ không được chủ sở hữu công ty thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định về việc góp vốn.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Hình thức tăng vốn

 • Tăng vốn góp của thành viên: số vốn góp thêm được chia cho các thành viên theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty. Thành viên có thể chuyển nhượng quyền góp vốn của mình cho người khác. Trường hợp có thành viên không góp hoặc chỉ góp một phần phần vốn góp thêm thì số vốn còn lại của phần vốn góp thêm của thành viên đó được chia cho các thành viên khác theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ công ty nếu các thành viên không có thỏa thuận khác;
 • Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới: trường hợp tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới công ty TNHH 2 thành viên trở lên cũng có thể tổ chức quản lý theo loại hình công ty cổ phần.

Hình thức giảm vốn

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên trong trường hợp thành viên đó đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên về vấn đề sau đây:

Sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

Tổ chức lại công ty;

Trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định về việc góp vốn.

Công ty Cổ phần

Hình thức tăng vốn

 • Chào bán cổ phần để tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán, chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các cách sau đây:
 • Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
 • Chào bán cổ phần riêng lẻ;
 • Chào bán cổ phần ra công chúng: Chào bán cổ phần ra công chúng, chào bán cổ phần của công ty đại chúng và tổ chức khác thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Hình thức giảm vốn

 • Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
 • Công ty mua lại cổ phần đã bán theo yêu cầu của cổ đông hoặc theo quyết định của công ty;
 • Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định về việc góp vốn.

Công ty hợp danh

Hình thức tăng vốn

 • Tăng vốn góp của thành viên góp vốn;
 • Tiếp nhận thêm thành viên góp vốn.

Hình thức giảm vốn

 • Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên góp vốn theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;
 • Vốn điều lệ không được các thành viên góp vốn thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định về việc góp vốn.

thay doi von dieu le

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ (tăng vốn, giảm vốn) điều lệ, hồ sơ gồm có:

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 1 thành viên:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty TNHH 2 thành viên:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

Lưu ý: Trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ phải có thêm:

 • Nội dung thông báo thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
 • Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty cổ phần:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi vốn điều lệ;

Lưu ý: Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần, kèm theo Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký tăng vốn điều lệ phải có các giấy tờ sau đây:

 • Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lượng cổ phần chào bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần;
 • Đối với hồ sơ giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty hợp danh:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

Lưu ý: Trường hợp việc thay đổi vốn điều lệ làm thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty, hồ sơ thay đổi vốn điều lệ phải có thêm:

 • Nội dung thông báo thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên công ty trong Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên công ty;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ doanh nghiệp tư nhân:

 • Thông báo thay đổi vốn điều lệ;
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ.

Như vậy, có thể thấy hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ của loại hình doanh nghiệp công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần là  phức tạp nhất trong các loại hình doanh nghiệp còn lại.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh và lệ phí công bố thông tin

 • Hồ sơ thay đổi và lệ phí công bố thông tin (100.000đ/ hồ sơ) sẽ được nộp tại Sở kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở, thời gian xử lý hồ sơ là 03 ngày làm việc.
 • Hình thức nộp hồ sơ: Qua mạng điện tử

Những lưu ý về việc thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp

 • Thời điểm tăng, giảm vốn điều lệ: Doanh nghiệp đã thực hiện xong thủ tục góp thêm vốn với trường hợp tăng vốn; đã thực hiện xong việc hoàn trả, mua lại vốn với trường hợp giảm vốn.
 • Khi đăng ký giảm vốn điều lệ đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện về vốn pháp định thì doanh nghiệp chỉ được đăng ký giảm vốn điều lệ nếu mức vốn đăng ký sau khi giảm không thấp hơn mức vốn pháp định áp dụng đối với ngành, nghề đó. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký thay đổi vốn thấp hơn mức vốn pháp định đối với ngành nghề đó thì đồng thời doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi bỏ ngành nghề kinh doanh có yêu cầu về vốn.
 • Sau khi giảm vốn điều lệ, chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông của công ty vẫn phải chịu trách nhiệm đối với phần vốn góp của mình sau khi giảm vốn, cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.
 • Đối với trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ làm thay đổi mức nộp lệ phí môn bài thì doanh nghiệp nộp tờ khai môn bài, tiền thuế môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 của năm sau năm thay đổi.
 • Lệ phí môn bài được xác định như sau:

Doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng: mức nộp 3.000.000 đồng/năm;

Doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở xuống: mức nộp 2.000.000 đồng/năm.

Dịch vụ tư vấn thay đổi vốn điều lệ của Luật HT

 • Tư vấn các trường hợp tăng, giảm vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật;
 • Tư vấn thủ tục tăng vốn điều lệ;
 • Tư vấn thủ tục giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ tăng vốn điều lệ;
 • Tư vấn, soạn thảo hồ giảm vốn điều lệ;
 • Tư vấn các vấn đề pháp lý cần lưu ý sau khi tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Nhận ủy quyền thực hiện thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Theo dõi hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ báo cáo lại Quý khách hàng;
 • Nhận kết quả hồ sơ và bản giao lại cho Quý khách hàng.
 • Thông tin liên hệ:
  • Hotline: 0977659898
  • Email: info.htlaw@gmail. com
  • Zalo: 0977659898

Kết quả Quý khách hàng nhận được khi sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật HT

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi;
 • Hồ sơ tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý liên quan đến công ty trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh;
 • Cung cấp các biểu mẫu, văn bản pháp lý liên quan đến doanh nghiệp.
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898