Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Hướng dẫn giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam

Hướng dẫn giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam

Để giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam cần thực hiện những bước như thế nào ? Thủ tục thực hiện ra sao ? Hồ sơ cần chuẩn bị những giấy tờ gì và nộp ở đâu? Là vấn đề mà các doanh nghiệp hiện còn vướng mắc khi có nhu cầu giải thể địa điểm kinh doanh của công ty. Bài viết sau đây của Luật HT xin giải đáp các vướng mắc trên đến Quý doanh nghiệp.

03 Bước cần thực hiện để giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam

Bước 1: Chuẩn bị giải thể địa điểm kinh doanh

Trước khi giải thể địa điểm kinh doanh, công ty mẹ cần hoàn thiện nghĩa vụ thuế. Địa điểm kinh doanh của công ty là đơn vị phụ thuộc, nơi tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể của công ty. Do địa điểm kinh doanh là đơn vị hạch toán phụ thuộc hoàn toàn vào công ty mẹ, nên nghĩa vụ thuế của địa điểm chỉ là việc nộp thuế môn bài hàng năm là 1.000.000 đồng. Vì vậy, công ty không cần phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế giống như giải thể văn phòng đại diện, chi nhánh.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam

Hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh gồm có: Thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh và Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh.

Mẫu thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh có nội dung như sau:

TÊN DOANH NGHIỆP

Số:……/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

……, ngày…… tháng…… năm ……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………….

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ……………………………………………………

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau:

 1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………………………………………………………

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ……………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

 1. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………..

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………………

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): …………………….. Fax (nếu có): ………………….

Email (nếu có): …………………………… Website (nếu có): …………….

 1. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh):

Tên chi nhánh: ……………………………………………………………………………

Địa chỉ chi nhánh: ……………………………………………………………………….

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ……………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………..

Ngày cấp: …… /….. /…… Nơi cấp: ………………………………………………….

 1. Lý do chấm dứt hoạt động:………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Người ký tại Thông báo này cam kết là người có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH

(Ký và ghi họ tên)

Lưu ý về thẩm quyền ký thông báo giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam:

 • Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.
 • Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc người đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.
 • Trường hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định người thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì người được chỉ định ký trực tiếp vào phần này.

Mẫu văn bản ủy quyền nộp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

GIẤY ỦY QUYỀN 

Bên ủy quyền (Bên A):

 • Ông/bà:
 • Chức danh:
 • Là người đại diện theo pháp luật của
 • Địa chỉ:
 • Mã số doanh nghiệp:

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

 • Ông/Bà:
 • CMND/CCCD số:        Ngày cấp:
 • Nơi cấp:
 • Địa chỉ liên lạc:
 • Số điện thoại:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện các thủ tục sau:

+ Nộp, rút hồ sơ và nhận kết quả về việc thực hiện thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày     tháng     năm     đến ngày      tháng     năm

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Hà Nội, ngày      tháng        năm  

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam

Hồ sơ được nộp tại Phòng đăng ký kịnh doanh nơi địa điểm kinh doanh đặt địa chỉ, bằng hình thức qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, trường hợp hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo về tình trạng địa điểm kinh doanh của công ty đã chấm dứt hoạt động, kết thúc quy trình giải thể địa điểm kinh doanh.

Dịch vụ giải thể địa điểm kinh doanh của Luật HT được thực hiện theo quy trình sau:

 1. Tiếp nhận thông tin khách hàng, yêu cầu Quý khách hàng cung cấp các thông tin sau: Bản chụp đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh;
 2. Tư vấn thủ tục giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam;
 3. Soạn thảo hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh và gửi cho Quý khách hàng ký, đóng dấu;
 4. Nhận hồ sơ có đầy đủ chữ ký của Quý khách hàng và thực hiện nộp hồ sơ theo ủy quyền;
 5. Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ giải thể địa điểm kinh doanh công ty Việt Nam;
 6. Nhận kết quả thông báo chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh và bàn giao lại cho Quý khách hàng.

Mọi vấn đề thắc mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ thành lập địa điểm kinh doanh Quý khách hàng vui lòng liên hệ Luật HT để được hỗ trợ nhanh chóng nhất!

Thông tin liên hệ:

 • Hotline: 0977659898
 • Email: info.htlaw@gmail. com
 • Zalo: 0977659898
Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898