Trang chủ Giải thể doanh nghiệp Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên gồm những giấy tờ, tài liệu gì ? Thủ tục thực hiện ra sao ? Là những nội dung mà công ty TNHH 2 thành viên quan tâm khi lựa chọn phương án giải thể để chấm dứt hoàn toàn hoạt động kinh doanh của công ty. Theo quy định tại khoản 1 Điều 207 Luật Doanh nghiệp, công ty giải thể trong các trường hợp sau:

  1. Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  2. Theo nghị quyết, quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của Hội đồng thành viên đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần;
  3. Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật này trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  4. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác.

Bài viết dưới đây của Luật HT tập trung vào nội dung hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên trong các trường hợp 1,2 và 3.

Mục lục

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Để giải thể công ty TNHH 2 thành viên, công ty cần nộp hồ sơ ở các cơ quan đó là Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính, Cơ quan hải quan và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hồ sơ nộp tại Tổng cục Hải quan

Việc nộp hồ sơ tại Tổng cục Hải quan nhằm mục đích để Tổng cục Hải quan xác nhận cho doanh nghiệp không phát sinh nghĩa vụ hải quan dù có hay không có hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa. Hồ sơ gồm có:

 • Công văn xin xác nhận nghĩa vụ hải quan;
 • Bản photo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên nộp tại Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

Mỗi một công ty trước khi giải thể phải hoàn thành nghĩa vụ thuế của mình. Do đó, cần phải nộp hồ sơ để quyết toán thuế và đóng mã số thuế, hồ sơ gồm có:

 • Văn bản đề nghị đóng mã số thuế;
 • Công văn quyết toán thuế;
 • Cam kết không hòan thuế;
 • Cam kết không nợ thuế….

Lưu ý: Để thủ tục quyết toán thuế được nhanh chóng, thuận tiện, công ty TNHH 2 thành viên cần hoàn thiện sổ sách, chứng từ kế toán, nộp tờ khai, nộp tiền thuế đầy đủ trước khi nộp hồ sơ xin đóng mã số thuế tại cơ quan thuế.

Hồ sơ thông báo giải thể và hồ sơ giải thể nộp tại Sở kế hoạch và đầu tư

Đây là hồ sơ nhằm thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh về thủ tục giải thể của công ty, chấm dứt tư các pháp nhân của doanh nghiệp, hồ sơ gồm có:

1. Hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp: hồ sơ này được nộp sau khi công ty có quyết định giải thể của Hội đồng thành viên, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của của Đại hội đồng cổ đông về việc giải thể doanh nghiệp;
 • Phương án giải quyết nợ (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục thông báo giải thể doanh nghiệp.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp: hồ sơ này được nộp sau khi công ty đã thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và có công văn chấp thuận việc đóng mã số thuế của cơ quan thuế quản lý, hồ sơ gồm có:

 • Thông báo về giải thể doanh nghiệp;
 • Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động sau khi quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp.

Như vậy, việc nộp hồ sơ ở Sở kế hoạch và đầu tư phải thực hiện 2 lần nộp, phụ thuộc vào từng thời điểm thực hiện việc giải thể của công ty.

Thủ tục nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên

Bước 1: Hội đồng quản trị của công ty thông qua quyết định giải thể

Công ty tổ chức họp Hội đồng quản trị để thông qua quyết định giải thể. Theo đó, quyết định giải thể phải đảm bảo các nội dung sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của chủ tịch Hội đồng thành viên.

Bước 2: Thông báo về việc giải thể công ty TNHH 2 thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết định giải thể của Hội đồng thành viên, công ty gửi hồ sơ thông báo về việc giải thể doanh nghiệp;

Trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc giải thể, Phòng đăng ký kinh doanh sẽ:

 • Đăng tải các giấy tờ trong hồ sơ và thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
 • Chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể.
 • Gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.
 • Doanh nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế.

Sau khi quyết định giải thể được thông qua, ngoài việc phải thông báo với Phòng đăng ký kinh doanh như ở trên, công ty phải thông báo cho những người có quyền và lợi ích liên quan.

Công ty thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của công ty (nếu có).

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Bước 3: Công ty xin xác nhận nghĩa vụ Hải quan, không có nợ hoặc không thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa

Lưu ý: Bước 3 có thể thực hiện song song cùng bước 2, trong thời hạn 10 ngày cơ quan Hải quan sẽ gửi lại công văn trả lời về nghĩa vụ hải quan cho doanh nghiệp.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc nộp qua đường Bưu chính

Bước 4: Công ty tiến hành thanh lý tài sản và thanh toán các khoản nợ của công ty.

Hội đồng thành viên trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng. Các khoản nợ của công ty được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau:

 • Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 • Nợ thuế.
 • Các khoản nợ khác.

Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể công ty, phần còn lại chia cho các thành viên theo tỷ lệ sở hữu phần vốn góp.

Bước 5: Nộp hồ sơ quyết toán và đóng mã số thuế

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp sẽ kiểm tra tình trạng nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, quyết toán và chấp thuận việc đóng mã số thuế.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế quản lý

Bước 6: Nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên với cơ quan đăng ký kinh doanh

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp và có công văn chấp thuận việc đóng mã số thuế của cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Phòng đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, kết thúc thủ tục giải thể công ty.

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp qua mạng điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

Lưu ý: Trường hợp sau 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận được thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của công ty mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận được hồ sơ đăng ký giải thể công ty và ý kiến phản đối bằng văn bản của các biên có liên quan (cơ quan thuế). Phòng đăng ký kinh tiến hành giải thể công ty tự động như sau:

 • Chuyển tình trạng pháp lý của công ty trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể;
 • Gửi thông tin về việc giải thể của công ty cho Cơ quan thuế;
 • Ra thông báo về việc giải thể gửi công ty.

Dịch vụ nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên của Luật HT:

 • Tư vấn thực hiện thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên;
 • Soạn thảo hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên;
 • Tư vấn các bước giải thể, nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên;
 • Nhận ủy quyền nộp hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên.

Công ty Luật HT luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ hoặc gửi email để được chúng tôi hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời nhất!

Liên hệ HTLaw Liên hệ hỗ trợ qua Zalo Fanpage Facebook
0977659898